Uuringu 1. laine

Eesti pere- ja sündimusuuring aitab luua arukat perepoliitikat

Eesti pered ja pereelu muutuvad kiiresti. Perepoliitika on kõikide jaoks tähtis, aga küsimus on, kuidas seda riiklikult planeerida ja kuidas täpselt peresid toetada. Nendele küsimustele vastamiseks vajame andmeid.

Kui saate pere- ja sündimusuuringu kutse, siis osalege kindlasti! Nii aitate teada saada, kuidas pered Eestis tegelikult elavad ja kust leida lahendusi nüüdisaja rahvastikuprobleemidele.

Pere- ja sündimusuuring aitab paremini mõista näiteks seda, mis mõjutab nüüdisajal inimeste otsust paarisuhtesse astuda ja lapsi saada, millised on suhte lagunemise riskitegurid ning kuidas pered oma igapäevaelu korraldavad. Metoodiliselt õigetel alustel kogutav esinduslik ja usaldusväärne teave selle kohta, kuidas eesti inimesed tegelikult pereasju ajavad ja tulevikku planeerivad, on ainus õige alus, millele saavad oma otsustes toetuda kohalikud omavalitsused ja riigi poliitikakujundajad.

Faktid Eesti pere- ja sündimusuuringu kohta

 •  Uuringu 2021. aasta laines ootame vastuseid ligi 14000-lt eestimaalaselt vanuses 18-59, kes rahvastikuregistrist tehtud juhuvalimi alusel esindavad oma soo- ja vanuserühma. 
 • Küsimustik on veebipõhine, sellele saab vastata nii arvutis kui nutitelefonis, nii eesti kui vene keeles.
 • Esimeses küsitlusvoorus saavad vastajad kas e-teenuse sooduskupongi, osalevad loosimises või osalevad 1300-euroses ühisannetuses laste- ja noorte vaimse tervisega tegelevatele MTÜ-dele.
 • Ankeedi täitmiseks kulub kuni üks tund, kui pereloolisi sündmusi on olnud elus rohkem. Ankeet koosneb üheksast moodulist.
 • Kui juhtub, et peate vastamise ajutiselt katkestama, saate oma unikaalse koodiga hiljem ankeeti tagasi logida ja jätkata moodulist, kus vastamine pooleli jäi.
 • Kõigi vastused on väga olulised. Tulemused on seda täpsemad, mida suurem osa kutse saanutest vastab.
  Osalemine on vabatahtlik ja konfidentsiaalne.
 • Uuringu tulemused avaldatakse üldistatult ja rangelt anonüümselt.
  Uuringu korraldajad tagavad, et vastustele on juurdepääs ainult volitatud ja kontrollitud teadlastel teadustöö tegemiseks. 
 • Esimene küsitlusvoor toimub  aprillist juunini 2021, teine küsitlusvoor toimub oktoobrist detsembrini 2021.
 • Aastatel 2021–2027 toimub kolm küsitluslainet (2021, 2024, 2027).
  Neile, kellel on rahavastikuregistris e-postiaadress, saadetakse uuringukutse e-postiga, teistele tavapostiga.

Läbiviijad: 
Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus ja Kantar Emor.
Uuring moodustab ühe osa üle-euroopalisest uuringuprogrammist, mida koordineerib Hollandi Interdistsiplinaarne Demograafia Instituut.
Põhjalikum info: https://ggp2020eesti.ee/
Kontakt: Tiina Tambaum, 53 424 504, ggs@tlu.ee

 
Andmekaitse ja privaatsuspoliitika
 

Eesti pere- ja sündimusuuringu (EPSU) vastajad on palutud uuringus osalema juhuvaliku alusel.

Uuringus osalemine on vabatahtlik. Vastajal on õigus loobuda uuringus osalemisest. Kui vastaja ei soovi kindlasti mõnele ankeedis olevale küsimusele vastata, siis võib selle vahele jätta. Vastaja võib oma uuringus osalemise nõusoleku igal ajal tagasi võtta andes sellest teada Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskusele e-posti aadressil ggs@tlu.ee. Vastaja andmed eemaldatakse sel juhul uuringust.

Eesti perede elust 21. sajandil tõetruu tervikpildi loomine eeldab võimalikult paljude kutse saanute uuringus osalemist. Soovime vastajatele südamele panna, et iga vastamisest loobumine vähendab tulemuste usaldusväärsust, sest loobujate tõttu jääb osa tervikpildist puudu.

 

EPSU vastuseid töödeldakse anonüümse numbrikoodi abil, millest pole võimalik tuletada vastaja nime, aadressi ega muid isiku otsest tuvastamist võimaldavad andmeid. Küsitluse korraldamiseks vajalikud kontaktandmed (vastajate nimed, e-posti aadressid, telefoninumbrid jmt) hoitakse rangelt eraldi uuringu käigus saadud vastustest, rakendades kõiki andmekaitsereegleid. Vastajate kontaktandmeid säilitatakse kuni EPSU viimase küsitluslaine tööde lõpuni, misjärel need kustutatakse.

 

EPSU andmeid kasutatakse teadustöös anonüümsel kujul, seostamata neid konkreetsete vastajatega. Uuringu tulemused avaldatakse üldistatult rahvastikurühmade, mitte üksikute vastajate kohta (vt juuresolev tabel). EPSU korraldajad ei edasta vastajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Kõik see koosvõetuna tagab, et mitte ükski andmete kasutaja ei saa kindlaks teha vastajat, kes andmed on andnud.

 

Näitarv

Sünnipõlvkonnad, naised

1939-1943

1944-1948

1949-1953

1954-1958

1959-1963

1964-1968

1969-1973

1974-1978

1979-1983

Keskmine õdede-vendade arv

2,67

2,41

2,12

1,91

1,70

1,52

1,51

1,51

1,63

Vanematekodust lahkumise mediaanvanus

19,6

19,6

19,7

19,4

19,2

19,3

19,1

19,2

19,6

Esmaskooselu mediaanvanus, aastat

22,2

21,9

21,7

21,4

20,8

20,6

20,2

20,4

20,6

Segarahvuskooselude osakaal, %

14,5

17,5

18,8

16,6

16,5

16,1

13,0

11,0

12,5

Ema mediaanvanus esimese lapse sünnil, aastat

23,8

23,3

23,1

22,8

22,2

22,1

22,1

23,7

 

Allikas: Eesti pere- ja sündimusuuring, 2004/2005.

 

EPSU on saanud läbiviimiseks loa Tallinna Ülikooli eestikakomiteelt (otsus 13.01.2021). EPSU andmekaitse puudutavate küsimuste puhul palume kirjutada Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professor Allan Puurile (puur@tlu.ee), kes vastutab EPSU andmekaitse reeglitest kinnipidamise eest. Muude EPSU korraldust puudutavate küsimustega palume pöörduda Kantar Emor vastajatoe poole e-posti aadressil ggs@kantaremor.ee või telefonil 626 8522 (tööpäeviti kell 9–17).

 

Vastajatel on õigus enda kohta käivate andmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada, piirata oma andmete töötlemist või see vaidlustada. Selleks palume kirjutada e-posti aadressil ggs@tlu.ee. Kui vastaja tunneb, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, siis on tal õigus esitada kaebus andmekaitse üle järelevalvet teostavale asutusele: Eesti Andmekaitse Inspektsioon, Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, info@aki.ee.