Teenused

Konsultatsioonid ja rakendusuuring

Teenus on mõeldud avaliku ja kolmanda sektori asutustele, kes soovivad saada tõenduspõhiseid vastuseid sündimust, peredünaamikat, soorolle, põlvkondade vahelisi suhteid jms puudutavatele rakenduslikele küsimustele.

Teenust osutatakse kahes etapis. Esimene etapis täpsustame küsimuse püstitust ja hindame võimalusi sellele taristu abil vastata. Kui hinnang on positiivne, koostame pakkumuse rakendusliku analüüsi läbiviimiseks.  

GGP andmetaristu pakub riikidevaheliselt võrreldavat teavet nüüdis-Euroopa rahvastiku- ja sotsiaalarengu analüüsiks ning poliitikakujunduseks. Taristusse on koondatud kõrge kvaliteediga sündimust, peremuutusi ja nendega seotud ühiskonnanähtusi puudutavad longituudsed individuaalandmestikud rohkem kui 20 riigist, mille analüüsidel põhineb suur osa teadmistest nüüdisühiskondade sündimus- ja perearengu kohta.

Info: https://www.etis.ee/Portal/ProductServices/Display/ec854048-1971-4d4c-a3cd-84462c5852a7


GGP teadustaristu kasutajakoolitus

Generations and Gender Programme (GGP) veebilehel on kasutajatele tasuta kättesaadavad Eesti ja teiste riikide individuaalandmestikud koos metateabega. Registreeritud kasutajatel on võimalik andmeid alla laadida, samuti on võimalik andmeid analüüsida internetis NESSTAR platvormil. Käesolev teenus annab taristu esmakasutajale ülevaate andmetest ja taristu võimalustest. Ühepäevast kasutajakoolitust on võimalik saada nii individuaalselt kui ka väikestes rühmades.

Info: https://www.etis.ee/Portal/ProductServices/Display/0d3b2eb6-fa0b-4c01-92d7-1e4bd50f6e81


GGP teadustaristu individuaalandmestikud 

Generations and Gender Programme (GGP) taristu veebikeskkonnas on teadlastele, kraadiõppuritele ja poliitikakujundajatele tasuta kättesaadavad Eesti ja teiste riikide andmestikud koos tugiinformatsiooniga. Praegu on aktiivses kasutuses varasemate küsitlusvoorude andmestikud, järgnevatel aastatel lisanduvad neile uued kogutavad andmestikud paarikümne riigi kohta.

GGP teadustaristu Eesti osa on kantud Eesti teadustaristu teekaardile, GGP taotleb ESFRI 2021 teekaardi liikmelisust. Taristu kasutajaks saab end registreerida ja andmetele ligipääsu taotleda taristu veebilehel.

Info: https://www.etis.ee/Portal/ProductServices/Display/d40fa720-7e33-4229-b9b2-6149c94517f0